• Biên phiên dịch

  sttChức danhNơi làm việcNgày đăng
  1Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  2Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  3Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  4Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  5Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  6Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  7Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  8Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  9Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  10Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  11Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  12Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  13Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  14Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
 • Bán hàng kỹ thuật

  sttChức danhNơi làm việcNgày đăng
  1Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  2Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  3Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  4Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  5Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  6Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  7Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  8Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  9Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  10Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  11Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  12Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  13Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  14Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
 • An toàn lao động

  sttChức danhNơi làm việcNgày đăng
  1Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  2Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  3Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  4Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  5Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  6Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  7Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  8Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  9Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  10Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  11Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  12Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  13Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017
  14Trưởng Phòng Hà Nội Đăng tuyển: 22/02/2017