Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam về: Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường trong hệ thống LM HTX VN.

Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định về: Hỗ trợ xây dựng, triển khai và thúc đẩy các mô hình, biện pháp xử lý  BVMT cho các đơn vị HTX cũng như trở thành đối tác hợp tác của nhiều công ty, xí nghiệp, khu đô thị… về tư vấn các hoạt động dịch vụ môi trường xử lý BVMT tại Miền Bắc và toàn quốc.

Nhiệm vụ:

Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án của Trung tâm về Hỗ trợ xây dựng các dựng mô hình về bảo vệ môi trường cho khu vực HTX, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trong nước.

Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường, theo dõi thi hành pháp luật về môi trường.

Luôn cập nhập xu thế, những ứng dụng công nghệ cao trong việc xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường với mục tiêu cung cấp các giải pháp sáng tạo cho khách hàng, đảm bảo đạt tiêu chuẩn với chi phí đầu tư thấp hơn. Trung tâm được thành lập và hoạt động với mô hình tư vấn dựa trên đạo đức, coi việc tạo ra giá trị xã hội là nền tảng cốt lỗi. Cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng góp phần cải thiện chất lượng môi trường.

Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề tài, dự án,… về hoạt động bảo vệ môi trường, quan trắc và phân tích môi trường.

Các hoạt động dịch vụ cung ứng:

Hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường đã triển khai thực hiện nhiều các hoạt động về bảo vệ môi trường nói chung và cho khu vực HTX nói riêng. Các hoạt động bảo vệ môi trường đã triển khai bao gồm: Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường, xây dựng kế hoạch Bảo vệ môi trường, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất. Ngoài ra Phòng Khoa học Công nghệ môi trường còn phối hợp với Phòng Phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến quan trắc, phân tích môi trường đất, nước, không khí cho các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Hiện nay, hoạt động lập Báo cáo ĐTM, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, quan trắc, phân tích môi trường đang được triển khai khá hiệu quả và là địa điểm tin cậy của nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do giá thành, thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp và nhất là chất lượng sản phẩm đã đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Vì vậy, hoạt động dich vụ trong lĩnh vực này luôn tăng theo từng năm.

Hiện nay, hoạt động quan trắc, phân tích của đơn vị được thực hiện theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 171) do bộ Tài nguyên Môi trường cấp và Tiêu chuẩn quốc tế (ISO/IEC 17025:2017) về yêu cầu năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (Vilas 929 – Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận).

Ngoài hoạt động về quan trắc, phân tích môi trường, lập Báo cáo ĐTM, báo cáo xả thải,… hàng năm Trung tâm VietPRO còn triển khai thực hiện nhiều mô hình về bảo vệ môi trường cho khu vực HTX, doanh nghiệp trên cả nước, các dạng mô hình BVMT chủ yếu gồm: Mô hình xử lý nước thải cho các loại hình sản xuất, chế biến nông sản, chăn nuôi, dệt nhuôm,..; mô hình xử lý khí thải cho làng nghề tái chế, các cơ sở sản xuất TTCN; mô hình thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt,…. Hiện nay các mô hình này đang hoạt động rất hiệu quả và góp phần không nhỏ vào bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh.