Hướng dẫn hồ sơ cấp mã số mã vạch

Dưới đây là toàn bộ thủ tục đăng ký cấp mã số mã vạch với GS1 Việt Nam.