Hướng dẫn triển khai nguồn đầu tư công CTMTQG DTTS

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG DTTS

CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

– Thực hiện nội dung tiêu tiểu dự án 2, dự án 10:
Hỗ trợ xây dựng và duy trì Chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
– Đối với dự án đầu tư:
Ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tài liệu HD thực hiện nguồn đầu tư công

Bài Viết Liên Quan